Privacyverklaring

Vraag ‘t vindt uw privacy belangrijk. In dit privacy statement willen wij u duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Vraag ‘t verwerkt.

Grondslagen voor verwerking
Vraag ‘t verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Vraag ‘t verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het aangaan van overeenkomsten, te weten opdracht tot bemiddeling bij verkoop.
  • innen van declaraties
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
  • marketing- en communicatie activiteiten
  • werving en selectie (sollicitatie)

Vraag ‘t verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening omdat die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Vraag ‘t verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)

Delen van persoonsgegevens met derden
Vraag ‘t deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Wij maken onder andere gebruik van een derde partij voor het opstellen van de koopovereenkomst en de uiteindelijke akte van levering.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Vraag ‘t uw persoonsgegevens verwerkt, wordt uiteraard een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
Door Vraag ‘t ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een notaris, aannemer, woningborg, keukenleverancier en eventuele andere leveranciers.
Verder zullen wij door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek door de politie. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zij wij verplicht uw gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen
Vraag ‘t verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Vraag ‘t bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging
Vraag ‘t hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;
In het geval Vraag ‘t gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Vraag ‘t in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming van ons of van een van onze verwerkers kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Vraag ‘t
t.a.v. mevrouw Mariska van de Velde
Pintol 12
5683 LM BEST
06-18883199
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Vraag ‘t neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Vragen of klachten
Mocht u naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens nog vragen of klachten hebben dan kan u hierover contact met ons op te nemen. Komen we er samen onverhoopt samen niet uit dan wijs ik u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Gebruik social media
Op de website(s) van Vraag ‘t, www.vraaghet.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Vraag ’t houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies
Vraag ‘t houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Vraag ‘t verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Vraag ‘t te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Vraag ‘t op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Vraag ‘t maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Vraag ‘t geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Vraag ‘t heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Blogs
Op de website(s) biedt Vraag ‘t een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Vraag ‘t is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Vraag ‘t dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Wijziging privacy statement
Vraag ‘t heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Vraag ‘t gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) www.vraaghet.nl

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Mariska van de Velde, telefoonnummer: 06-1888319.

Dit privacy statement is opgesteld in februari 2019.